Waste Control
เราคือผู้เชี่ยวชาญ

ในการดูแลกำจัดกากของเสียและดูแลสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมของคุณ

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

เราเป็นผู้นำนวัตกรรมวิธีการกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกากอุตสาหกรรมที่ จำเป็นต้องได้รับการควบคุมอย่างเข็มงวดและ เพิ่มมูลค่าของเสียที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อลด ค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้า

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

Waste Control เราคือผู้เชี่ยวชาญ

ในการดูแลกำจัดกากของเสียและดูแลสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมของคุณ

เราเป็นผู้นำนวัตกรรมวิธีการกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อม

เพื่อควบคุมกากอุตสาหกรรมที่ จำเป็นต้องได้รับการควบคุมอย่างเข็มงวดและ เพิ่มมูลค่าของเสียที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อลด ค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้า

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

245

ตัน
กากอุตสาหกรรมอันตราย

1,596

ตัน
กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

145,999

ตัน
เศษ Scrap/Recycle

3,211

ตัน
ปริมาณฐานข้อมูล (ลูกค้า)

บริการของเรา

สร้างโอกาศทางธุรกิจที่ทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นกับโลกของเรา

Waste Control บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

01

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

เรามีบริการกำจัดขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย มีใบอนุญาตถูกต้อง สามารถยื่นกรมโรงงานถูกต้องตามกฏหมาย โดยเราเลือกวิธีการทำลายขยะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และโดยเราคัดแยกขยะไม่อันตรายเพื่อเลือกวิธีการสร้างประโยชน์หรือนำมา...

อ่านเพิ่มเติม

Waste Control บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

02

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

ขยะอันตรายสร้างพลังงานใหม่ทดแทน

กากของเสียไม่ใช้แล้วอันตรายผ่านการใช้งานปนเปื้อนน้ำมัน สารเคมี สะสารที่มีค่าความร้อน เป็นต้น สามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงในการเผาได้ดี  หรือ เรียกในชื่อ “ขยะเชื้อเพลิง RDF”นิยมนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงในการเผาร่วมกับโรงงานไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ...

อ่านเพิ่มเติม

Waste Control บริการกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม

03

บริการกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม

รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย

กากตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายไม่มีค่าโลหะหนักสามารถนำไปเป็นส่วนผสมผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ หรือ นำไปเป็นส่วนผสมผลิตอิฐบล็อกได้ หากกากตะกอนเป็นค่าอันตรายจะต้องนำส่งเข้าสู่กระบวนการหาวิธีการกำจัดหรือปรับค่า...

อ่านเพิ่มเติม

Waste Control บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม

04

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม

การทำความสะอาดบ่อบำบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน...

บริการรับทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรมนอกจะทำความสะอาดภายในบ่อนั้นๆแล้ว เราจะนำกากตะกอนที่ตกค้างภายในบ่อนำไปกำจัดหรือทำลายให้ถูกวิธีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมที่ดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ยืดอายุการใช้งาน...

อ่านเพิ่มเติม

Waste Control บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม

05

บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม

รถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

รถขนส่งของเรามีเอกสารใบอนุญาต วอ.8 และ ติดตั้งระบบ GPS ทุกคันสามารถตรวจเช็คสถานะโลเคชั่นตามระบบ GPS ได้ในระหว่างการขนย้ายกากของเสียไปกำจัดยังจุดหมายปลายทาง หรือ ไปส่งยังโรงรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน พนักงานขับรถได้รับการ...

อ่านเพิ่มเติม

Waste Control บริการรับซื้อเศษ Scrap

06

บริการรับซื้อเศษ Scrap

เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม ไม่ใช้แล้วมีมูลค่าอย่าทิ้ง

นอกจากงานรับกำจัดของเสีย เรามีบริการรับซื้อหรือรับประมูลเศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม จากการผลิตไม่ใช้แล้วสามารถนำมาขายเพื่อสร้างรายได้มูลค่าเพิ่ม และเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในอีกด้วย โดยเรานำส่งโรงเตาหลอมเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานใหม่ๆ...

อ่านเพิ่มเติม

Waste Control บริการตรวจสิ่งแวดล้อม

07

บริการตรวจสิ่งแวดล้อม

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพต่อบุคคลากรและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทีมงานผู้เชี่ยวชสญมีความใส่ใจในความปลอดภัยในการทำงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม....

อ่านเพิ่มเติม

บริการของเรา

สร้างโอกาศทางธุรกิจที่ทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นกับโลกของเรา

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

01

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

เรามีบริการกำจัดขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย มีใบอนุญาตถูกต้อง สามารถยื่นกรมโรงงานถูกต้องตามกฏหมาย โดยเราเลือกวิธีการทำลายขยะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเพื่อ...

อ่านเพิ่มเติม

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

02

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

ขยะอันตรายสร้างพลังงานใหม่ทดแทน

กากของเสียไม่ใช้แล้วอันตรายผ่านการใช้งานปนเปื้อนน้ำมัน สารเคมี สะสารที่มีค่าความร้อน เป็นต้น สามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงในการเผาได้ดี ...

อ่านเพิ่มเติม

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

03

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย

กากตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายไม่มีค่าโลหะหนักสามารถนำไปเป็นส่วนผสมผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ หรือ นำไปเป็นส่วนผสมผลิตอิฐบล็อกได้...

อ่านเพิ่มเติม

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

04

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

การทำความสะอาดบ่อบำบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

บริการรับทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรมนอกจะทำความสะอาดภายในบ่อนั้นๆแล้ว เราจะนำกากตะกอนที่ตกค้างภายในบ่อนำไปกำจัดหรือทำลายให้ถูกวิธีเพื่อรักษา...

อ่านเพิ่มเติม

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

05

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

รถขนส่งของเรามีเอกสารใบอนุญาต วอ.8 และ ติดตั้งระบบ GPS ทุกคันสามารถตรวจเช็คสถานะโลเคชั่นตามระบบ GPS ได้ในระหว่างการขนย้ายกากของเสียไปกำจัดยังจุดหมาย..

อ่านเพิ่มเติม

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

06

รับซื้อเศษ Scrap

เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม ไม่ใช้แล้วมีมูลค่าอย่าทิ้ง

นอกจากงานรับกำจัดของเสีย เรามีบริการรับซื้อหรือรับประมูลเศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม จากการผลิตไม่ใช้แล้วสามารถนำมาขายเพื่อสร้างรายได้มูลค่าเพิ่ม...

อ่านเพิ่มเติม

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

07

ตรวจสิ่งแวดล้อม

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพต่อบุคคลากรและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือและ...

อ่านเพิ่มเติม

Waste Control รับกําจัดกากอุตสาหกรรม สมุทรปราการ, รับทําความสะอาด big cleaning

พื้นที่เราให้บริการ

เราภูมิใจที่เป็นโครงการเผาขยะที่ประสบความ สำเร็จเพียงโครงการเดียวในประเทศไทย Waste Control เป็นบริษัทผู้ให้บริการ การจำกัดและรีไซเคิลขยะครบวงจร ด้วยการบริการมืออาชีพและราคาสบายๆเราสามารถรวมค่าบริการไว้ในรายการเรียกเก็บเงินที่เข้าใจง่าย สำหรับทุกสถานที่ของคุณซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการบริหารจัดการได้มาก

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

สิ่งที่อยู่คู่กับเทคโนโลยีการผลิต ก็คือประเภทขยะอุตสาหกรรม

ที่นับวันจะยิ่งทวีความซับซ้อน ซึ่งต้องการประสบการณ์ และความเข้าใจในการบริหารจัดการ เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

เพื่อสอบถามบริการ

ผลงานของเรา

บริษัทกำจัดขยะที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงทำให้การกำจัดขยะเป็นเรื่องง่าย สะดวกสบาย และประหยัดต้นทุน

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
ดูผลงานทั้งหมด

ของเสียไม่ใช้แล้วไม่อันตราย

เรารู้สึกดีใจและยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการเรามาอย่างต่อเนื่อง เราใส่ใจในทุกการบริการทุกขั้นตอนเพื่องานที่ดีมีประสิทธิภาพ

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
ดูผลงานทั้งหมด

ของเสียไม่ใช้แล้วอันตราย

ภาพประกอบจากการใช้งานใช้บริการกับ "บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด"

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
ดูผลงานทั้งหมด

กากตะกอนจากระบำบัดต่างๆ

กากตะกอนจากระบบบำบัดทั้งอันตรายและไม่อันตราย

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
ดูผลงานทั้งหมด

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด

บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและมีอุปกรณ์เซฟตี้ความปลอดภัย

บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
ดูผลงานทั้งหมด

บริการขนส่ง

เรารับขนส่งของเสียไม่ใช้แล้วถึงที่ของลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถผ่านการอบรมและปฏิบัติงานภายใต้ความปลอดภัยทั้งการแต่งกายและการปฏิบัติตนตามกฎอย่างเคร่งครัด

บริการรับซื้อเศษ Scrap

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
ดูผลงานทั้งหมด

รับซื้อเหล็กปั๊ม

เรามีบริการรับซื้อเหล็ก และ ประมูลซื้อเหล็ก

บริการตรวจสิ่งแวดล้อม

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
ดูผลงานทั้งหมด

บริการตรวจสิ่งแวดล้อม

เราบริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสหกรรม ชี้วัดจุดและทางแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงงาน

ของเสียไม่ใช้แล้วไม่อันตราย

เรารู้สึกดีใจและยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการเรามาอย่างต่อเนื่อง เราใส่ใจในทุกการบริการทุกขั้นตอน
เพื่องานที่ดีมีประสิทธิภาพดูผลงานทั้งหมด

บทความน่ารู้

ติดตามข่าวสาร บทความน่ารู้เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมกับเราได้ที่นี่ สะดวกสบาย และประหยัดต้นทุน

20-11-2023

How to ทำลายสินค้าอย่างไร ให้สรรพากรยอมรับ มาศึกษากันเลย

การทำลายสินค้า ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนของโรงงานอุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่งที่ต้องการกำจัดสินค้าบางกลุ่มที่ไม่ได้ใช้งานออกไป เช่น ของที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามสเปคที่กำหนด ฯลฯ ซึ่งการทำลายสินค้าดังกล่าวสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทได้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ จะดำเนินการได้เลยเพราะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้กรมสรรพากรยอมรับ

Read More

20-11-2023

Big Cleaning คืออะไร มีความสำคัญต่อทุกสถานที่มากแค่ไหน

การทำสถานที่ต่าง ๆ ให้เกิดความสะอาดนอกจากช่วยเพิ่มความน่าอยู่อาศัยแล้ว ยังลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย และเมื่อนึกถึงเรื่องการจัดการด้านความสะอาด “Big Cleaning” มักเป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยกันดี ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมากขึ้นจึงขอพามาทำความรู้จักเพื่อให้มองเห็นถึงความสำคัญพร้อมตัดสินใจจ้างบริการรับทำความสะอาด Big Cleaning

Read More

20-11-2023

กำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างไร ไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อม มีคำตอบ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อความเจริญเข้ามาแทนที่ สิ่งของที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานย่อมมีบางส่วนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งที่ผลิตขึ้นผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศเกี่ยวกับการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมขึ้น

Read More
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด

ที่อยู่ 123/63 หมู่ที่ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ 64 ซอย 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00

© Waste Control Public Company Limited.​ All right reserved
เวสท์ คอนโทรล บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
สอบถามเพิ่มเติม